Územný plán obce

V spolupráci s Košickou firmou Átrium s.r.o. sa pripravuje v štádiu návrhu UPN Komárov.

Klikni na odkaz:
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaného územia, výkres verejného dopravného vybavenia